ผบ.กร ตรวจเยี่ยมหน่วยขึ้นตรง(พื้นที่สัตหีบ)

ผบ.กร ตรวจเยี่ยมหน่วยขึ้นตรง(พื้นที่สัตหีบ)

พลเรือเอก นพดล สุภากร ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ  และคณะ ตรวจเยี่ยมหน่วยขึ้นตรงกองเรือยุทธการ พื้นที่สัตหีบ ได้แก่   กองเรือตรวจอ่าว กองเรือฟริเกตุที่ ๑  กองเรือฟริเกตุที่ ๒  กองเรือดำน้ำ  กองเรือยกพลขึ้นบกและยุทธบริการ  และ กองเรือยามฝั่งเพื่อรับทราบปัญหา และอุปสรรค   ...

ผบ.กฟก.๑ ตรวจเยี่ยม ร.ล.สุโขทัย

ผบ.กฟก.๑ ตรวจเยี่ยม ร.ล.สุโขทัย

       พลเรือตรี กำจร เจริญเกียรติ ผู้บัญชาการกองเรือฟริเกตที่ ๑ กองเรือยุทธการ พร้อมผู้บังคับบัญชา และฝ่ายอำนวยการกองเรือฟริเกตที่ ๑ตรวจเยี่ยม ร.ล.สุโขทัย พร้อมบำรุงขวัญกำลังพล  รวมทั้งรับทราบการปฏิบัติงาน    และข้อขัดข้อง/ข้อเสนอแนะ   ณ อรม.อร. อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี เมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๑

ผบ.กฟก.๑ ตรวจเยี่ยมเรือพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก และเรือพุทธเลิศหล้านภาลัย

ผบ.กฟก.๑ ตรวจเยี่ยมเรือพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก และเรือพุทธเลิศหล้านภาลัย

       พลเรือตรี กำจร เจริญเกียรติ ผู้บัญชาการกองเรือฟริเกตที่ ๑ กองเรือยุทธการ พร้อมผู้บังคับบัญชา    และฝ่ายอำนวยการกองเรือฟริเกตที่ ๑ ตรวจเยี่ยมเรือพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก  และเรือพุทธเลิศหล้านภาลัย พร้อมบำรุงขวัญกำลังพลชุดเฝ้าเรือ รวมทั้งรับทราบการปฏิบัติงาน และข้อขัดข้อง/ข้อเสนอแนะ ณ อรม.อร....

ผบ.กฟก.๑ ตรวจเยี่ยม ร.ล.ทยานชล

ผบ.กฟก.๑ ตรวจเยี่ยม ร.ล.ทยานชล

                                                    พลเรือตรี กำจร เจริญเกียรติ   ผู้บัญชาการกองเรือฟริเกตที่ ๑  กองเรือยุทธการ พร้อมผู้บังคับบัญชา และ ฝ่ายอำนวยการกองเรือฟริเกตที่ ๑  ตรวจเยี่ยมเรือ  ร.ล. ทยานชล เพื่อบำรุงขวัญกำลังพล...

กิจกรรมวิ่งขึ้นเขาแหลมปู่เจ้า

กิจกรรมวิ่งขึ้นเขาแหลมปู่เจ้า

  พลเรือตรี กำจร เจริญเกียรติ  ผู้บัญชาการกองเรือฟริเกตที่ ๑ กองเรือยุทธการ เป็นประธาน นำกำลังพลกองเรือฟริเกตที่ ๑ กองเรือยุทธการ วิ่งขึ้นเขาแหลมปู่เจ้า และถวายสักการะพระรูปพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ  พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับกำลังพล...

พิธี รับ - ส่ง หน้าที่ ผบ.กฟก.๑

พิธี รับ - ส่ง หน้าที่ ผบ.กฟก.๑

       ตามที่ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ พลเรือตรี บรรพต เนตรกระจ่าง เป็น รอง ผบ.ทัพเรือภาค ๑ และให้   พลเรือตรี กำจร เจริญเกียรติ  เป็น  ผู้บัญชาการกองเรือฟริเกตที่ ๑ กองเรือยุทธการ   ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑  นั้น กองเรือฟริเกตที่ ๑  ได้ประกอบพิธีรับ – ส่งหน้าที่...

Home

นโยบาย ผบ.กฟก.๑ งป.๖๒


" เรือพร้อม คนพร้อม  เพื่อภารกิจที่รออยู่เบื้องหน้า ผู้เฝ้าคอยอยู่ข้างหลัง มีความอุ่นใจ และวางใจ"

" เรือพร้อม : ดูแลตรวจสอบบำรุงรักษา ติดตามเร่งรัดการปรับปรุง/ซ่อมทำ"
" คนพร้อม : ศึกษาเรียนรู้ ฝึกฝนให้ชำนาญ ปฏิบัติการได้ด้วยความมั่นใจ"
" ผู้เฝ้าคอยอยู่ข้างหลัง : ผู้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน ครอบครัว"
  พลเรือตรี กำจร เจริญเกียรติ
ผู้บัญชาการกองเรือฟริเกตที่ ๑

๖๔ ปี กองเรือฟริเกตที่ ๑

นโยบาย ผบ.กฟก.๑ งป.๖๒


ประกาศ
กองเรือฟริเกตที่ ๑ ยินดีตอนรับ


นโยบาย
ผู้บัญชาการกองเรือฟริเกตที่ ๑
ประจำปีงป.๖๒

" เรือพร้อม คนพร้อม  เพื่อภารกิจจที่รออยู่เบื้องหน้า ผู้เฝ้าคอยอยู่ข้างหลัง มีความอุ่นใจ และวางใจ"
" เรือพร้อม : ดูแลตรวจสอบบำรุงรักษา ติดตามเร่งรัดการปรับปรุง/ซ่อมทำ"
" คนพร้อม : ศึกษาเรียนรู้ ฝึกฝนให้ชำนาญ ปฏิบัติการได้ด้วยความมั่นใจ"
" ผู้เฝ้าคอยอยู่ข้างหลัง : ผู้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน ครอบครัว"


 

วิสัยทัศน์

         กองเรือฟริเกตที่ ๑
          กองเรือยุทธการ
"เป็นกองเรือที่มีความพร้อมรบ ชำนาญการยุทธ์ทางทะเล ด้วยการเตรียมกำลังชั้นเลิศ"
*****************************************************************


****************************************

ผู้บัญชาการทหารเรือ ได้กำหนดนโยบายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ซึ่งเป็นนโยบายที่มีความชัดเจน และเป็นเรื่องใกล้ตัวกำลังพลของกองทัพเรือในทุกระดับ และให้ความสำคัญกับหน่วยกำลังรบอย่างยิ่ง จึงขอนำนโยบายของผู้บัญชาการทหารเรือ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ มาเน้นย้ำ และให้ดำเนินการแจกจ่ายนโยบายฯ ดังกล่าวให้หน่วยขึ้นตรง และเรือทุกลำในกองเรือฟริเกตที่ ๑ ในโอกาสแรก ซึ่งนอกจากต้องนำไปสื่อสารให้กำลังพล   ในสังกัดรับทราบอย่างทั่วถึงแล้ว ต้องให้ความสำคัญต่อการนำไปสู่การเตรียมการ สำหรับเรื่องที่จะต้องเตรียมการ และการดำเนินการให้เป็นรูปธรรมอย่างจริงจังและโดยไว สำหรับเรื่องที่สามารถปฏิบัติได้ทันที

ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ ได้มีนโยบายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ เพื่อเป็นเครื่องมือขับเคลื่อนนโยบายผู้บัญชาการทหารเรือ และเป็นแนวทางการปฏิบัติของหน่วยต่าง ๆ ในกองเรือยุทธการ ซึ่งเป็นกำลังรบหลักของกองทัพเรือ ที่ต้องมุ่งมั่นและพัฒนาให้มีความเจริญก้าวหน้าในทุกด้านทั้งด้านองค์บุคคล องค์วัตถุ องค์ยุทธวิธี และการบริหารจัดการ
ที่สำคัญกำลังพลและครอบครัวของกองเรือยุทธการต้องมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยการใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเครื่องมือนำทาง พื้นที่รับผิดชอบของกองเรือยุทธการต้องเป็นพื้นที่ปลอดยาเสพติดภายใต้ “โครงการหมู่บ้านสีขาวและโครงการกองเรือสีขาว” และการใช้เทคโนโลยีเครือข่าย SMART CCTV มาช่วยสนับสนุนในการรักษาความปลอดภัยของที่ตั้งหน่วยและพื้นที่รับผิดชอบของกองเรือยุทธการ ทั้งนี้ เมื่อกองเรือยุทธการแจกจ่ายนโยบายฯ ดังกล่าวแล้ว ให้ฝ่ายอำนวยการ กองเรือฟริเกตที่ ๑ ถอดส่วนที่เกี่ยวข้องและกำหนดแนวทางการปฏิบัติในโอกาสแรก โดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องนำไปสู่การดำเนินการให้เป็นรูปธรรมอย่างจริงจังและโดยไวเช่นเดียวกัน
    นโยบายและแนวทางการปฏิบัติงาน
๑. การดำเนินการตามนโยบายของผู้บัญชาการทหารเรือ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ และนโยบายของ ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ให้ถือเป็นเรื่องสำคัญ และเร่งด่วน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติให้เป็นรูปธรรม
๒.ให้เน้นย้ำและกวดขันให้กำลังพลในสังกัดทุกนายรักษาระเบียบวินัยให้เป็นไปตาม พ.ร.บ.วินัยทหาร พ.ศ.๒๔๗๖ ระเบียบข้อบังคับ และคำชี้แจงที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งคำสั่งการของผู้บังคับบัญชาที่ได้มีการแจกจ่ายแล้วโดยเคร่งครัด ดังนี้
๒.๑  ให้กำลังพลสังกัด ทร.ทุกนายรักษาระเบียบวินัยให้เป็นไปตาม พ.ร.บ.วินัยทหาร พ.ศ.๒๔๗๖ ระเบียบ ข้อบังคับ และคำชี้แจงที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
๒.๑.๑  การแต่งกาย ให้ปฏิบัติให้ถูกต้องตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง คำสั่ง และคำชี้แจงที่กำหนด ห้ามนำสิ่งอื่นที่ไม่ได้กำหนดไว้มาสวมใส่ หรือพกพานอกเหนือจากที่ได้กำหนดไว้ในส่วนประกอบของเครื่องแบบ สำหรับเครื่องหมายวุฒิ และเครื่องหมายความสามารถต่าง ๆ ให้ประดับเฉพาะที่ได้รับตามวุฒิ และความสามารถเท่านั้น
๒.๑.๒  การใส่เสื้อกันหนาวประกอบเครื่องแบบ ให้ปฏิบัติตามคำชี้แจง เรื่องการใช้เครื่องแบบเฉพาะกาลเสื้อกันหนาว และให้ประดับเครื่องหมายยศด้วยทุกครั้ง
๒.๑.๓  การแต่งกายชุดกีฬา ให้แต่งได้เฉพาะในการเล่นกีฬาตามห้วงเวลาที่กำหนดไว้เท่านั้น
๒.๑.๔  การไว้ทรงผมของกำลังพลชาย ด้านข้างขาว ด้านบนยาว ๒ - ๓ ซม.ห้ามไว้หนวดเครา
๒.๑.๕  กำลังพลหญิง ให้ปฏิบัติตามข้อบังคับ กห.ว่าด้วยทหารหญิง พ.ศ.๒๕๒๗ คำสั่ง กห.  ที่ ๘๘/๓๔ ลง ๑ ก.พ.๓๔ เรื่อง การแต่งเครื่องแบบและไว้ทรงผมของทหารหญิง รวมถึงคำสั่ง กห. (คำชี้แจง)          ที่ ๑๖๓/๑๔๙๓๖ ลง ๒๙ มิ.ย.๙๗ เรื่อง ความประพฤติและการปฏิบัติของทหารหญิง
๒.๑.๖  การสวมหมวก ให้สวมหมวกทุกครั้งเมื่อออกนอกอาคาร ยกเว้นในกรณีเข้าบริเวณสถานที่กำหนดไว้ว่าไม่สวมหมวก
๒.๑.๗  การติดบัตรแสดงตน ให้ปฏิบัติตามระเบียบ ทร. ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัย พ.ศ.๒๕๓๑ รวมถึงหลักเกณฑ์การจัดทำป้ายแสดงตน และคำแนะนำการใช้ป้ายแสดงตนของหน่วยในพื้นที่พระราชวังเดิม
๒.๒ การปฏิบัติบุคคลท่ามือเปล่า ให้ปฏิบัติตามคู่มือแบบการฝึกของโรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ (รร.ทม.รอ.)
๒.๓ ระมัดระวังการส่งข้อความทางคอมพิวเตอร์ที่เป็นความผิดตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ หรือนำส่งข้อความ หรือภาพที่ไม่เหมาะสมต่อทางราชการหรือบุคคลอื่น
๒.๔ ห้ามใช้เวลาราชการไปในการหาความสำราญส่วนตัว รวมทั้งปฏิบัติตนให้อยู่ในระเบียบวินัย และเป็นพลเมืองดี อย่ากระทำการใด ๆ อันเป็นการเสื่อมเสียแก่หน่วยงานของทางราชการ หากพบเห็นว่ามีการเสพสุราจนมึนเมา ทะเลาะวิวาท หรือเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ให้ผู้บังคับบัญชาเสนอปลดออกจากราชการ
๒.๕ ผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น มีหน้าที่ปกครองบังคับบัญชา กวดขันและกำกับดูแลการปฏิบัติตนของกำลังพลในสังกัดให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย อย่าให้บกพร่อง
๓. ให้หลีกเลี่ยงการเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องยาเสพติด เรื่องผิดกฎหมาย และเรื่องที่กระทบต่อภาพลักษณ์ของกองทัพเรือ


ปัจจัยแห่งความสำเร็จ
-ความร่วมมือร่วมใจกันทำหน้าที่อย่างสร้างสรรค์และประสานสอดคล้อง
 จากกำลังพลทุกนาย ทุกส่วน และเรือทุกลำด้วยความเต็มใจและเต็มกำลัง

พลเรือตรี กำจร เจริญเกียรติ 
ผู้บัญชาการกองเรือฟริเกตที่ ๑ 

 

 

 

 

 

.

พันธกิจ กฟก.๑


๑.พัฒนาขีดความสามารถกำลังรบทั้งด้านองค์บุคคล องค์วัตถุ และองค์ยุทธวิธี ให้ทันสมัยมีความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจ
๒.ดำเนินการจัดการความรู้ (KM : Knowledge Management) เกี่ยวกับองค์บุคคล และองค์ยุทธวิธีต่างๆ เพื่อถ่ายทอดเป็นความรู้ให้กับกำลังพลที่บรรจุเข้ามาปฏิบัติงานใหม่
๓.เตรียมพร้อมจัดเรือปฏิบัติราชการและการฝึกต่างๆ

การเตรียมความพร้อมเรือรบ

  
เราตระหนักดีว่าการปฏิบัติการที่สำคัญต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นระดับกอง ระดับประเทศ หรือกองกำลังร่วมพันธมิตร จะเกิดขึ้นไม่ได้เลย หากเรือรบไม่พร้อมที่จะออกปฏิบัติ ฉะนั้นการเตรียมเรือรบความพร้อม จึงเป็นนโยบายต้นๆ ที่เราต้องทำไปพร้อมกับการฝึกกำพล สิ่งใดเรือรบยังขาดยังต้องการ ต้องซ่อมทำ เรารีบเร่งจัดหาซ่อมบำรุง...
     กองช่างกองเรือฟริเกตที่ ๑...

Free business joomla templates