ตรวจเยี่ยมการฝึก มฝ.Sea Garuda 2017

ตรวจเยี่ยมการฝึก มฝ.Sea Garuda 2017

       พลเรือตรี โฆสิต เจียมศุภกิตต์ ผู้บัญชาการกองเรือฟริเกตที่ ๑ กองเรือยุทธการ ตรวจเยี่ยมการฝึก มฝ.Sea Garuda 2017 และร่วมเป็นประธานในพิธีมอบของบริจาคแด่สถานเลี้ยงเด็กกำพร้า Panti Asuhan Gatot Soebroto เมือง Semarang ประเทศ Indonesiaเมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๐

ประชุมวางแผนสุดท้ายการสวนสนามทางเรือนานาชาติ(FPC-IFR 2017)

ประชุมวางแผนสุดท้ายการสวนสนามทางเรือนานาชาติ(FPC-IFR 2017)

 พลเรือตรี โฆสิต เจียมศุภกิตต์ ผู้บัญชาการกองเรือฟริเกตที่ ๑ กองเรือยุทธการ ร่วมพิธีเปิดการประชุม วางแผนสุดท้าย การสวนสนามทางเรือนานาชาติ (FPC – IFR 2017)  โดยมี พลเรือโท นฤดม  แป้นเจริญ รองผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ เป็นประธานในการประชุมณ โรงแรม ฮอลิเดย์ อินน์ พัทยา เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี...

กิจกรรมเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

กิจกรรมเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

พลเรือตรี โฆสิต เจียมศุภกิตต์ ผู้บัญชาการกองเรือฟริเกตที่ ๑ กองเรือยุทธการ ร่วมในกิจกรรมเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยมี พลเรือเอก สุชีพ หวังไมตรี ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ เป็นประธานในพิธี ทำบุญตักบาตร(ข้าวสารอาหารแห้ง)พระนวกะโครงการอุปสมบท ๖๖ รูป...

พิธีส่งหมู่เรือฝึกผสม SEA GARUDA 19AB-17

พิธีส่งหมู่เรือฝึกผสม SEA GARUDA 19AB-17

พลเรือตรี โฆสิต เจียมศุภกิตต์ บัญชาการกองเรือฟริเกตที่ ๑ กองเรือยุทธการ เป็นประธานในพิธีส่ง หมู่เรือฝึกผสม SEA GARUDA 19AB-17 และให้โอวาทแก่กำลังพลในกองบังคับการ มฝ. และ เรือใน มฝ.SEA GARUDA 17  ณ บริเวณท่าเทียบเรือแหลมเทียน ฐานทัพเรือสัตหีบ ก่อนที่หมู่เรือฝึกจะออกเดินทางในช่วงค่ำของ วันที่ ๒๖...

เยี่ยมคำนับ ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ

เยี่ยมคำนับ ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ

       พลเรือตรี โฆสิต เจียมศุภกิตต์ ผู้บัญชาการกองเรือฟริเกตที่ ๑ กองเรือยุทธการ และ คณะ ผู้บังคับบัญชาในหมู่เรือฝึกผสมระหว่างกองทัพเรือไทยกับกองทัพเรืออินโดนีเซีย (SEA GARUDA 2017) เมืองสุราบายา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย เข้าเยี่ยมคำนับพลเรือเอก สุชีพ  หวังไมตรี ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ...

พิธีรับมอบข้าวสาร

พิธีรับมอบข้าวสาร

          พลเรือตรี โฆสิต  เจียมศุภกิตต์  ผู้บัญชาการกองเรือฟริเกตที่ ๑ กองเรือยุทธการ  และ นาวาเอก สุรศักดิ์  ประทานวรปัญญาเสนาธิกองเรือฟริเกตที่ ๑ กองเรือยุทธการการ/ผบ.มฝ.ผส.ทร.อซ.2017 พร้อมด้วยกำลังพล มฝ.SEA GARUDA 17 รับมอบข้าวตราฉัตร โดย บริษัท ซี.พี.อินเตอร์เทรด จำกัด และ บริษัท...

Home

การจัดการความรู้

เราฝึกหนักเพื่อความชำนาญ

     บางครั้งอาจจะดูโหดร้ายไปบ้าง แต่เราก็ต้องทำต้องเข้มงวดกับกำลังพลของเราก่อน ต้องฝึก/ต้องประเมิน/ประชุม  ทุกสัปดาห์ ทุกเดือน ทุกสามเดือน ทุกปี เพื่อให้กำลังพลของกองทัพมีความเชี่ยวชาญในการปฎิบัติงานทางเรือเป็นพิเศษ จนเรียกได้ว่าทหารชาญศึก นั้นคือสิ่งที่กองทัพปรารถนาที่สุด:

" นโยบาย ผู้บัญชาการกองเรือฟริเกตที่ ๑ "

๖๔ ปี กองเรือฟริเกตที่ ๑

Frigate1 Hot Massage


ประกาศ
กองเรือฟริเกตที่ ๑ ยินดีตอนรับ


ค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ ตามนโยบายของ คสช.

๑. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
๒. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม
๓. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์
๔. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรง และทางอ้อม
๕. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
๖. มีศีลธรรม รักษาสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน
๗. เข้าใจเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง
๘. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักเคารพผู้ใหญ่
๙. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทำ รู้ปฏิบัติตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
๑๐. รู้จักดำรงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจำเป็น มีไว้พอกินพอใช้ ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจำหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมีภูมิคุ้มกันที่ดี
๑๑. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกาย และจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออำนาจฝ่ายต่ำ หรือกิเลส มีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
๑๒. คำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม และของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง


ขอแสดงความยินดี
- ขอแสดงความยินดีกับ ร.ล. สุโขทัย ที่ได้รับรางวัล เรือพร้อมรบสูงสุด ประจำปี งป.๕๗


  ทีมงาน กฟก.๑

 

 

 

 

 

.

พันธกิจ กฟก.๑

๑.พัฒนาขีดความสามารถกำลังรบทั้งด้านองค์บุคคล องค์วัตถุ และองค์ยุทธวิธี ให้ทันสมัยมีความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจ
๒.ดำเนินการจัดการความรู้ (KM : Knowledge Management) เกี่ยวกับองค์บุคคล และองค์ยุทธวิธีต่างๆ เพื่อถ่ายทอดเป็นความรู้ให้กับกำลังพลที่บรรจุเข้ามาปฏิบัติงานใหม่
๓.เตรียมพร้อมจัดเรือปฏิบัติราชการและการฝึกต่างๆ

การเตรียมความพร้อมเรือรบ

   เราตระหนักดีว่าการปฏิบัติการที่สำคัญต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นระดับกอง ระดับประเทศ หรือกองกำลังร่วมพันธมิตร จะเกิดขึ้นไม่ได้เลย หากเรือรบไม่พร้อมที่จะออกปฏิบัติ ฉะนั้นการเตรียมเรือรบความพร้อม จึงเป็นนโยบายต้นๆ ที่เราต้องทำไปพร้อมกับการฝึกกำพล สิ่งใดเรือรบยังขาดยังต้องการ ต้องซ่อมทำ เรารีบเร่งจัดหาซ่อมบำรุง...
     กองช่างกองเรือฟริเกตที่ ๑...

Free business joomla templates