พิธีรับ-ส่งหน้าที่ ผู้บัญชาการกองเรือฟริเกตที่ ๑

พิธีรับ-ส่งหน้าที่ ผู้บัญชาการกองเรือฟริเกตที่ ๑

ตามที่ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ พลเรือตรี โฆสิต เจียมศุภกิตต์ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ และ ให้  พลเรือตรี บรรพต  เนตรกระจ่าง  เป็น  ผู้บัญชาการกองเรือฟริเกตที่ ๑ กองเรือยุทธการ   ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐  นั้นกองเรือฟริเกตที่ ๑  ได้ประกอบพิธีรับ – ส่งหน้าที่...

Home

ผบ.กฟก.๑ ตรวจเยี่ยมนักกีฬาเรือใบ

          พลเรือตรี บรรพต  เนตรกระจ่าง  ผู้บัญชาการกองเรือฟริเกตที่ ๑ กองเรือยุทธการ พร้อมผู้บังคับบัญชา และ ฝ่ายอำนวยการกองเรือฟริเกตที่ ๑ ตรวจเยี่ยมเพื่อบำรุงขวัญและเป็นกำลังใจให้แก่นักกีฬาเรือใบและวินเซิร์ฟ กร. เมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ บริเวณสโมสรเรือใบกองเรือยุทธการ

    

ตรวจเยี่ยม ร.ล.ปิ่นเกล้า

           พลเรือตรี บรรพต  เนตรกระจ่าง  ผู้บัญชาการกองเรือฟริเกตที่ ๑ กองเรือยุทธการ พร้อมผู้บังคับบัญชา และ ฝ่ายอำนวยการ
     กองเรือฟริเกตที่ ๑  ตรวจเยี่ยมเรือ  ร.ล. ปิ่นเกล้า เพื่อบำรุงขวัญกำลังพล  รวมทั้งรับทราบการปฏิบัติงานและข้อขัดข้อง/ข้อเสนอแนะ              เมื่อ วันที่ ๑๙ ตุลาคม  พ.ศ.๒๕๖๐                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

การจัดการความรู้

เราฝึกหนักเพื่อความชำนาญ

     บางครั้งอาจจะดูโหดร้ายไปบ้าง แต่เราก็ต้องทำต้องเข้มงวดกับกำลังพลของเราก่อน ต้องฝึก/ต้องประเมิน/ประชุม  ทุกสัปดาห์ ทุกเดือน ทุกสามเดือน ทุกปี เพื่อให้กำลังพลของกองทัพมีความเชี่ยวชาญในการปฎิบัติงานทางเรือเป็นพิเศษ จนเรียกได้ว่าทหารชาญศึก นั้นคือสิ่งที่กองทัพปรารถนาที่สุด:

" นโยบาย ผู้บัญชาการกองเรือฟริเกตที่ ๑ "

๖๔ ปี กองเรือฟริเกตที่ ๑

Frigate1 Hot Massage


ประกาศ
กองเรือฟริเกตที่ ๑ ยินดีตอนรับ


ค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ ตามนโยบายของ คสช.

๑. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
๒. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม
๓. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์
๔. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรง และทางอ้อม
๕. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
๖. มีศีลธรรม รักษาสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน
๗. เข้าใจเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง
๘. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักเคารพผู้ใหญ่
๙. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทำ รู้ปฏิบัติตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
๑๐. รู้จักดำรงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจำเป็น มีไว้พอกินพอใช้ ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจำหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมีภูมิคุ้มกันที่ดี
๑๑. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกาย และจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออำนาจฝ่ายต่ำ หรือกิเลส มีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
๑๒. คำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม และของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง


ขอแสดงความยินดี
- ขอแสดงความยินดีกับ ร.ล. สุโขทัย ที่ได้รับรางวัล เรือพร้อมรบสูงสุด ประจำปี งป.๕๗


  ทีมงาน กฟก.๑

 

 

 

 

 

.

พันธกิจ กฟก.๑

๑.พัฒนาขีดความสามารถกำลังรบทั้งด้านองค์บุคคล องค์วัตถุ และองค์ยุทธวิธี ให้ทันสมัยมีความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจ
๒.ดำเนินการจัดการความรู้ (KM : Knowledge Management) เกี่ยวกับองค์บุคคล และองค์ยุทธวิธีต่างๆ เพื่อถ่ายทอดเป็นความรู้ให้กับกำลังพลที่บรรจุเข้ามาปฏิบัติงานใหม่
๓.เตรียมพร้อมจัดเรือปฏิบัติราชการและการฝึกต่างๆ

การเตรียมความพร้อมเรือรบ

   เราตระหนักดีว่าการปฏิบัติการที่สำคัญต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นระดับกอง ระดับประเทศ หรือกองกำลังร่วมพันธมิตร จะเกิดขึ้นไม่ได้เลย หากเรือรบไม่พร้อมที่จะออกปฏิบัติ ฉะนั้นการเตรียมเรือรบความพร้อม จึงเป็นนโยบายต้นๆ ที่เราต้องทำไปพร้อมกับการฝึกกำพล สิ่งใดเรือรบยังขาดยังต้องการ ต้องซ่อมทำ เรารีบเร่งจัดหาซ่อมบำรุง...
     กองช่างกองเรือฟริเกตที่ ๑...

Free business joomla templates