พิธีส่งหน่วยเรือฝึกผสม KAKADU 2018

พิธีส่งหน่วยเรือฝึกผสม KAKADU 2018

**เมื่อวันที่ 20 ส.ค.61 พลเรือตรี บรรพต เนตรกระจ่าง ผู้บัญชาการกองเรือฟริเกตที่ 1 กองเรือยุทธการ เป็นประธานพิธีส่งเรือเข้าร่วมการฝึกรายการ KAKADU EXERCISE 2018 ณ  เมืองดาร์วิน  ประเทศออสเตรเลีย  ซึ่งจะทำการฝึกในระหว่างวันที่        31 ส.ค. – 14 ก.ย.61 โดยจัดกำลังเป็นหน่วยเรือฝึกผสม KAKADU 2018...

ผบ.กฟก.๑ ตรวจเยี่ยม รัตนโกสินทร์

ผบ.กฟก.๑ ตรวจเยี่ยม รัตนโกสินทร์

                       พลเรือตรี บรรพต  เนตรกระจ่าง   ผู้บัญชาการกองเรือฟริเกตที่ ๑ กองเรือยุทธการ พร้อมคณะฝ่ายอำนวยการฯตรวจเยี่ยม ร.ล.รัตนโกสินทร์  ในการเตรียมความพร้อมของเรือและรับทราบปัญหา อุปสรรค  ข้อขัดข้องต่างๆ  รวมทั้งเพื่อ บำรุงขวัญของกำลังพลประจำรือ  โดยมี นาวาโท นาวี เหลืองพยุง...

ผบ.กฟก.๑ ร่วมพิธีเปิดนิทรรศการการจัดการความรู้ของ กร.

ผบ.กฟก.๑ ร่วมพิธีเปิดนิทรรศการการจัดการความรู้ของ กร.

                                พลเรือตรี บรรพต  เนตรกระจ่าง ผู้บัญชาการกองเรือฟริเกตที่ ๑ กองเรือยุทธการ ร่วมพิธีเปิดงาน นิทรรศการการจัดการความรู้ ของ กองเรือยุทธการ โดยมี พลเรือโท  สุชา  เคี่ยมทองคำ เสนาธิการกองเรือยุทธการ ผู้แทน ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ เป็นประธาน  ณ หอประชุม...

ผบ.กฟก.๑ เป็นประธานในพิธีสวดพระอภิธรรมศพ

ผบ.กฟก.๑ เป็นประธานในพิธีสวดพระอภิธรรมศพ

                              พล.ร.ต.บรรพต  เนตรกระจ่าง ผู้บัญชาการกองเรือฟริเกตที่ ๑ กองเรือยุทธการ เป็นประธานในพิธีสวดพระอภิธรรมศพ  นาย วรรณ์  ปราสาททอง บิดาของ ร.ต.เอกชัย ปราสาททอง นรง.กง.กฟก.๑  ณ ศาลา ๑ ฌาปนกิจสถาน ทร. สัตหีบ อ.สัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม  ๒๕๖๑

บรรยายพิเศษ ระบบมาตรฐานการทดสอบกำลังพลฯ

บรรยายพิเศษ ระบบมาตรฐานการทดสอบกำลังพลฯ

พลเรือเอก ชุมนุม อาจวงษ์ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เป็นวิทยากร บรรยายพิเศษ เรื่อง ระบบมาตรฐานการทดสอบกำลังพล จัดโดยอนุกรรมการด้านให้ความรู้ ระบบมาตรฐานการทดสอบกำลังพล กร.(กฟก.๑) โดยมี พล.ร.ต.บรรพต  เนตรกระจ่าง ผบ.กฟก.๑ ให้การต้อนรับ ณ ห้องรับรอง อาคารฝึกปราบเรือดำน้ำ กฝป.กฝร. เมื่อวันที่ ๓๐...

พิธีประดับเครื่องหมายยศ

พิธีประดับเครื่องหมายยศ

          พลเรือตรี บรรพต เนตรกระจ่าง  ผู้บัญชาการกองเรือฟริเกตที่ ๑ กองเรือยุทธการ เป็นประธาน ในพิธีประดับเครื่องหมายยศให้กับนายทหารประทวนสังกัด กองเรือฟริเกตที่ ๑ กองเรือยุทธการ ที่ได้รับการเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร ณ ห้องเอนกประสงค์ อาคาร ร้อย บก.กฟก.๑ เมื่อวันที่  ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑        ...

Home

การจัดการความรู้

เราฝึกหนักเพื่อความชำนาญ

     บางครั้งอาจจะดูโหดร้ายไปบ้าง แต่เราก็ต้องทำต้องเข้มงวดกับกำลังพลของเราก่อน ต้องฝึก/ต้องประเมิน/ประชุม  ทุกสัปดาห์ ทุกเดือน ทุกสามเดือน ทุกปี เพื่อให้กำลังพลของกองทัพมีความเชี่ยวชาญในการปฎิบัติงานทางเรือเป็นพิเศษ จนเรียกได้ว่าทหารชาญศึก นั้นคือสิ่งที่กองทัพปรารถนาที่สุด:

" นโยบาย ผู้บัญชาการกองเรือฟริเกตที่ ๑ "

๖๔ ปี กองเรือฟริเกตที่ ๑

Frigate1 Hot Massage


ประกาศ
กองเรือฟริเกตที่ ๑ ยินดีตอนรับ


ค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ ตามนโยบายของ คสช.

๑. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
๒. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม
๓. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์
๔. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรง และทางอ้อม
๕. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
๖. มีศีลธรรม รักษาสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน
๗. เข้าใจเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง
๘. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักเคารพผู้ใหญ่
๙. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทำ รู้ปฏิบัติตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
๑๐. รู้จักดำรงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจำเป็น มีไว้พอกินพอใช้ ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจำหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมีภูมิคุ้มกันที่ดี
๑๑. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกาย และจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออำนาจฝ่ายต่ำ หรือกิเลส มีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
๑๒. คำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม และของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง


ขอแสดงความยินดี
- ขอแสดงความยินดีกับ ร.ล. สุโขทัย ที่ได้รับรางวัล เรือพร้อมรบสูงสุด ประจำปี งป.๕๗


  ทีมงาน กฟก.๑

 

 

 

 

 

.

พันธกิจ กฟก.๑

๑.พัฒนาขีดความสามารถกำลังรบทั้งด้านองค์บุคคล องค์วัตถุ และองค์ยุทธวิธี ให้ทันสมัยมีความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจ
๒.ดำเนินการจัดการความรู้ (KM : Knowledge Management) เกี่ยวกับองค์บุคคล และองค์ยุทธวิธีต่างๆ เพื่อถ่ายทอดเป็นความรู้ให้กับกำลังพลที่บรรจุเข้ามาปฏิบัติงานใหม่
๓.เตรียมพร้อมจัดเรือปฏิบัติราชการและการฝึกต่างๆ

การเตรียมความพร้อมเรือรบ

   เราตระหนักดีว่าการปฏิบัติการที่สำคัญต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นระดับกอง ระดับประเทศ หรือกองกำลังร่วมพันธมิตร จะเกิดขึ้นไม่ได้เลย หากเรือรบไม่พร้อมที่จะออกปฏิบัติ ฉะนั้นการเตรียมเรือรบความพร้อม จึงเป็นนโยบายต้นๆ ที่เราต้องทำไปพร้อมกับการฝึกกำพล สิ่งใดเรือรบยังขาดยังต้องการ ต้องซ่อมทำ เรารีบเร่งจัดหาซ่อมบำรุง...
     กองช่างกองเรือฟริเกตที่ ๑...

Free business joomla templates