ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ ตรวจเยี่ยม กฟก.๑

ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ ตรวจเยี่ยม กฟก.๑

                  พลเรือเอก รังสฤษดิ์ สัตยานุกูล ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ   พร้อมคณะตรวจเยี่ยม กองเรือฟริเกตที่ ๑  เพื่อรับทราบปัญหาและอุปสรรคข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานของหน่วย รวมทั้งเป็นการบำรุงขวัญและกำลังใจแก่กำลังพล โดยมี พลเรือตรี บรรพต  เนตรกระจ่าง ผู้บัญชาการกองเรือฟริเกตที่ ๑...

ตรวจเยี่ยมกำลังพลประจำเรือ ร.ล.ล่องลม

ตรวจเยี่ยมกำลังพลประจำเรือ ร.ล.ล่องลม

พล.ร.ต.บรรพต เนตรกระจ่าง ผบ.กฟก.๑ กร. พร้อมคณะนายทหารฝ่ายอำนวยการ เดินทางตรวจเยี่ยมกำลังพลประจำเรือ ร.ล.ล่องลม ที่ออกปฏิบัติราชการกับทัพเรือภาคที่ ๓ พร้อมทั้งให้โอวาทแก่กำลังพลเพื่อเป็นขวัญ และกำลังใจ ในการที่ต้องออกปฏิบัติราชการ ห่างไกลครอบครัวเป็นเวลานาน ณ ร.ล. ล่องลม ต.ราไวย์ อ.เมือง จ.ภูเก็ต...

เปิดการฝึกผสม GUARDIAN SEA 2018

เปิดการฝึกผสม GUARDIAN SEA 2018

พล.ร.ต.บรรพต เนตรกระจ่าง ผบ.มวฝ.๖๑ และ ผบ.กฟก.๑ กร. เป็นประธานกล่าวเปิดการฝึกผสม GUARDIAN SEA 2018 โดยมี น.อ.อนุพงษ์ ทะประสพ ผบ.มฝ. GUARDIAN SEA 2018/เสธ.กฟก.๑ กร. พร้อมด้วย Capt. Lex Walker Commodore Destroyer Squadron 7(ทร.สหรัฐฯ) ร่วมกล่าวรายงาน ณ ร.ล. จักรีนฤเบศร ต.ราไวย์ อ.เมือง จ.ภูเก็ต...

ผบ.ทร. ให้โอวาทและตรวจเยี่ยมการฝึกภาคสนาม/ภาคทะเล (FTX)ประจำปี 61

ผบ.ทร. ให้โอวาทและตรวจเยี่ยมการฝึกภาคสนาม/ภาคทะเล (FTX)ประจำปี 61

พล.ร.อ.นริส ประทุมสุวรรณ ผบ.ทร. ให้โอวาทและตรวจเยี่ยมการฝึกภาคสนาม/ภาคทะเล (FTX) ในการฝึกกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๖๑ ระหว่าง ๑๗ เม.ย. – ๑๑ พ.ค.๖๑ในพื้นที่การฝึกบริเวณอ่าวไทย และทะเลอันดามัน โดยมี พล.ร.ต.บรรพต เนตรกระจ่าง ผบ.มวฝ.๖๑ และ ผบ.กฟก.๑ กร. เป็นผู้ควบคุมการปฏิบัติ ณ ร.ล.จักรีนฤเบศร ต.ราไวย์...

กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม

กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม

         พล.ร.ต.บรรพต  เนตรกระจ่าง ผบ.กฟก.๑ กร.เป็นประธานในการจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคมเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากองเรือฟริเกตที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนบ้านคลองบางไผ่ ต.สำนักท้อน  อ.บ้านฉาง จ.ระยอง  โดยดำเนินการซ่อมแซมและทำพิธีส่งมอบห้องน้ำนักเรียน...

วันคล้ายวันสถาปนากองเรือฟริเกตที่ ๑

วันคล้ายวันสถาปนากองเรือฟริเกตที่ ๑

พลเรือตรี บรรพต  เนตรกระจ่าง  ผู้บัญชาการกองเรือฟริเกตที่ ๑ กองเรือยุทธการ  เป็นประธานจัดงาน เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากองเรือฟริเกตที่ ๑ เมื่อวันที่  ๑ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๑ ทั้งนี้เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่กำลังพลและหน่วยงาน โดยประกอบพิธีการต่างๆ ดังนี้- พิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณ...

Home

การจัดการความรู้

เราฝึกหนักเพื่อความชำนาญ

     บางครั้งอาจจะดูโหดร้ายไปบ้าง แต่เราก็ต้องทำต้องเข้มงวดกับกำลังพลของเราก่อน ต้องฝึก/ต้องประเมิน/ประชุม  ทุกสัปดาห์ ทุกเดือน ทุกสามเดือน ทุกปี เพื่อให้กำลังพลของกองทัพมีความเชี่ยวชาญในการปฎิบัติงานทางเรือเป็นพิเศษ จนเรียกได้ว่าทหารชาญศึก นั้นคือสิ่งที่กองทัพปรารถนาที่สุด:

" นโยบาย ผู้บัญชาการกองเรือฟริเกตที่ ๑ "

๖๔ ปี กองเรือฟริเกตที่ ๑

Frigate1 Hot Massage


ประกาศ
กองเรือฟริเกตที่ ๑ ยินดีตอนรับ


ค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ ตามนโยบายของ คสช.

๑. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
๒. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม
๓. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์
๔. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรง และทางอ้อม
๕. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
๖. มีศีลธรรม รักษาสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน
๗. เข้าใจเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง
๘. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักเคารพผู้ใหญ่
๙. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทำ รู้ปฏิบัติตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
๑๐. รู้จักดำรงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจำเป็น มีไว้พอกินพอใช้ ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจำหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมีภูมิคุ้มกันที่ดี
๑๑. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกาย และจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออำนาจฝ่ายต่ำ หรือกิเลส มีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
๑๒. คำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม และของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง


ขอแสดงความยินดี
- ขอแสดงความยินดีกับ ร.ล. สุโขทัย ที่ได้รับรางวัล เรือพร้อมรบสูงสุด ประจำปี งป.๕๗


  ทีมงาน กฟก.๑

 

 

 

 

 

.

พันธกิจ กฟก.๑

๑.พัฒนาขีดความสามารถกำลังรบทั้งด้านองค์บุคคล องค์วัตถุ และองค์ยุทธวิธี ให้ทันสมัยมีความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจ
๒.ดำเนินการจัดการความรู้ (KM : Knowledge Management) เกี่ยวกับองค์บุคคล และองค์ยุทธวิธีต่างๆ เพื่อถ่ายทอดเป็นความรู้ให้กับกำลังพลที่บรรจุเข้ามาปฏิบัติงานใหม่
๓.เตรียมพร้อมจัดเรือปฏิบัติราชการและการฝึกต่างๆ

การเตรียมความพร้อมเรือรบ

   เราตระหนักดีว่าการปฏิบัติการที่สำคัญต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นระดับกอง ระดับประเทศ หรือกองกำลังร่วมพันธมิตร จะเกิดขึ้นไม่ได้เลย หากเรือรบไม่พร้อมที่จะออกปฏิบัติ ฉะนั้นการเตรียมเรือรบความพร้อม จึงเป็นนโยบายต้นๆ ที่เราต้องทำไปพร้อมกับการฝึกกำพล สิ่งใดเรือรบยังขาดยังต้องการ ต้องซ่อมทำ เรารีบเร่งจัดหาซ่อมบำรุง...
     กองช่างกองเรือฟริเกตที่ ๑...

Free business joomla templates