Homeร.ล. ปิ่นเกล้าข้อมูลเรือ

ข้อมูล ร.ล. ปิ่นเกล้า

คุณสมบัติทั่วไป

ประเภทเรือ                - เรือฟริเกต
วางกระดูกงู                - ๘ พ.ค. ๒๔๘๖ ต่อที่ สหรัฐอเมริกา
ขึ้นระวางประจำการ      - ๒๒ ก.ค. ๒๕๐๒ 
ระวางขับน้ำ                - ปกติ ๑,๒๔๐ ตัน เต็มที่ ๑,๙๓๐ ตัน
ขนาด                        - ความยาว ๙๑.๘ เมตร(๓๐๖ ฟุต)ความกว้าง ๑๑.๒๒ เมตร(๓๖ ฟุต ๗.๒๕ นิ้ว)
กินน้ำลึก                    - ๔.๕ เมตร
ความเร็ว                    - สูงสุด ๑๔ นอต มัธยัสถ์ ๑๐ นอต
รัศมีทำการ                 - ๘,๓๔๐ไมล์ ที่ความเร็วมัธยัสถ์

 

ระบบอาวุธ

ปืน 76/50 มม. ๓ กระบอก
ปืน 40/60 มม. แท่นคู่ ๖ กระบอก
ปืนกล   .50 นิ้ว ๔ กระบอก
ท่อตอร์ปิโด  ๒ แท่น (๖ ท่อยิง)
แท่นยิงระเบิดลึก  ๘ แท่น รางปล่อยระเบิดลึก ๒ ราง

Free business joomla templates