Homeร.ล. คีรีรัฐข้อมูลเรือ

ข้อมูล ร.ล.คีรีรัฐ

ข้อมูล ร.ล.คีรีรัฐ

ประเภทเรือ              -เรือฟริเกต
วางกระดูกงู             - ๑๘ ก.พ.๒๕๑๕ ต่อที่ สหรัฐอเมริกา
ขึ้นระวางประจำการ   - ๑๐ ส.ค.๒๕๑๗
ระวางขับน้ำปกติ       -๘๘๕ ตัน เต็มที่ ๑,๑๗๒ ตัน
ขนาดความยาว        -๒๗๕.๗๓ ฟุต กว้าง ๓๓.๐๖ ฟุต
กินน้ำลึก                 - ๑๖ ฟุต
ความเร็วสูงสุด         -๒๐ นอต มัธยัสถ์ ๑๕ นอต
รัศมีทำการ              -ที่ความเร็วสูงสุด ๒,๖๘๐ ไมล์
รัศมีทำการ              -
ที่ความเร็วมัธยัสถ์ ๔,๒๐๓ไมล์

 

ระบบอาวุธ

ปืน 76/62 มม. ๑ กระบอก
ปืนกล 40/L70 มม. ๑ กระบอก
ปืนกล 20 มม. ๒ กระบอก
ปืนกล .50 นิ้ว ๒ กระบอก
ท่อยิงตอร์ปิโด ๒ แท่น (๖ ท่อยิง)
รางปล่อยระเบิดลึก ๑ ราง

 

Free business joomla templates