Homeร.ล.รัตนโกสินทร์การฝึกป้องกันความเสียหาย

การฝึกป้องกันความเสียหาย

นาวาเอก ไพศาล มีศรี เสนาธิการกองเรือฟริเกตที่ ๑ กองเรือยุทธการ ตรวจการฝึกป้องกันความเสียหายของ เรือในกองเรือฟริเกตที่ ๑  ร่วมกับหน่วยสนับสนุนต่างๆ ได้แก่ กองการฝึกกองเรือยุทธการ โรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐท.สส. และท่าเทียบเรือแหลมเทียน กทส.ฐท.สส. เพื่อซักซ้อมการปฏิบัติในการป้องกันความเสียหายร่วมกัน ณ ร.ล. รัตนโกสินทร์ เมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗


Free business joomla templates