Homeร.ล.รัตนโกสินทร์การฝึก ทร.๕๙ ของ ร.ล.รัตนโกสินทร์

การฝึก ทร.๕๙ ของ ร.ล.รัตนโกสินทร์

ฝึกทบทวนในท่า และทดสอบแผน ของ มวก.๕๙.๑  วันที่ ๑๐ - ๑๑ พ.ค.๕๙


ออกเรือฝึก ทร.๕๘  ระหว่าง วันที่ ๑๘ - ๑๙ พฤษภาคม และ วันที่ ๑ - ๒ มิถุนายน ๒๕๕๙


Free business joomla templates