Homeร.ล.ปิ่นเกล้าคณะ ผบ.กฟก.๑ เยี่ยมชมเรือ‏

คณะ ผบ.กฟก.๑ เยี่ยมชมเรือ‏

     ในวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๙ พลเรือตรี โฆษิต เจียมศุภกิตต์ ผู้บัญชาการกองเรือฟริเกตที่ ๑ กองเรือยุทธการ และคณะ ขึ้นเยี่ยมชม ร.ล. ปิ่นเกล้า

Free business joomla templates