Homeร.ล.ปิ่นเกล้ารับตรวจจาก ตส.กร.‏

รับตรวจจาก ตส.กร.‏

    ในวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐๐๐ ร.ล. ปิ่นเกล้า รับการตรวจสอบสภาพยุทโธปกรณ์ และการปฏิบัติตามระบบการบำรุงซ้อมทำตามแผน จาก ตส.กร.


Free business joomla templates