Homeร.ล.ปิ่นเกล้าผบ.กฟก.๑ ตรวจความพร้อม ร.ล. ปิ่นเกล้า

ผบ.กฟก.๑ ตรวจความพร้อม ร.ล. ปิ่นเกล้า

ในวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๒๓๐ ผู้บัญชาการกองเรือฟริเกตที่ ๑ กองเรือยุทธการ และคณะฝ่ายอำนวยการฯ  ตรวจความพร้อม ร.ล. ปิ่นเกล้า


Free business joomla templates