Homeร.ล.ปิ่นเกล้าทดสอบสมรรถภาพทางกาย‏

ทดสอบสมรรถภาพทางกาย‏

          ในวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙  กำลังพล ร.ล. ปิ่นเกล้า เข้ารับการทดสอบสมรรถภาพทางกาย ประจำปี งป.๕๙ ครั้งที่ ๑

 

Free business joomla templates