Homeร.ล.คำรณสินธุพิธีรับ-ส่ง หน้าที่ผู้บังคับการเรือ

พิธีรับ-ส่ง หน้าที่ผู้บังคับการเรือ

นาวาตรี ปิยะยุทธ  อาศัยสุข  ทำพิธีรับ-ส่งหน้าที่ ผู้บังคับการเรือ ร.ล. คำรณสินธุ ให้กับ นาวาตรี ภาวินทร์  สุขวรรณ์ ณ ร.ล. คำรณสินธุ ทลท.กทส.ฐท.สส. ใน ๒ ต.ค.๖๐

 

 

 

 

Free business joomla templates