Homeร.ล.คำรณสินธุรับคณะ ผบ.กฟก.๑

รับคณะ ผบ.กฟก.๑

      น.ต.ภาวินทร์ สุขวรรณ์ ผู้บังคับการ ร.ล. คำรณสินธุ ให้การต้อนรับ พลเรือตรี บรรพต  เนตรกระจ่าง ผู้บัญชาการกองเรือฟริเกตที่ ๑
  กองเรือยุทธการพร้อมคณะฝ่ายอำนวยการ  ที่มาตรวจเยี่ยม    ร.ล. คำรณสินธุ    ในการเตรียมความพร้อมของเรือและรับทราบปัญหาปสรรค
  ข้อขัดข้องต่างๆ  รวมทั้งเพื่อ บำรุงขวัญของกำลังพลประจำเรือ เมื่อวันที่ ๘ ม.ค.๖๑
Free business joomla templates