Homeร.ล.คำรณสินธุรับคณะ ผบ.กฟก.๑ (2)

รับคณะ ผบ.กฟก.๑ (2)

น.ต.ภาวินทร์ สุขวรรณ์  ผู้บังคับการ ร.ล. คำรณสินธุ ให้การต้อนรับ พลเรือตรี บรรพต  เนตรกระจ่าง   ผู้บัญชาการกองเรือฟริเกตที่ ๑ กองเรือยุทธการ  พร้อมคณะฝ่ายอำนวยการ  ที่มาตรวจเยี่ยม  ร.ล.  คำรณสินธุ  ในการเตรียมความพร้อมของเรือและรับทราบปัญหา อุปสรรค  ข้อขัดข้องต่างๆ  รวมทั้งเพื่อ บำรุงขวัญของกำลังพลประจำเรือ เมื่อวันที่ ๘ ม.ค.๖๑

 
Free business joomla templates