Homeร.ล.ล่องลมลาดตระเวนร่วม ทร.มาเลเซีย

ลาดตระเวนร่วม ทร.มาเลเซีย

ใน ๕ ก.พ.๕๗ ระหว่างเวลา ๑๐๐๐ ๑๓๐๐ ร.ล. ล่องลม  ลว.ร่วม ทร. ทร.มซ. มีการฝึก ดังนี้


เวลา ๑๐๐๐ แลกเปลี่ยนนายทหารสังเกตการณ์ (นทน.ป.บัณฑิต) และนายทหารประจำเรือ จำนวน ๕ นาย บนเรือ KD GEMPITA โดยใช้เรือยางของ ร.ล. ล่องลม


เวลา ๑๐๓๐ ทำการฝึกแล่นขนาน และฝึกธงสองมือสากล ผลการปฏิบัติ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย


เวลา ๑๒๐๐ ฝึกโคมไฟบังคับทิศ ผลการปฏิบัติ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย


 

Free business joomla templates