Homeร.ล.ล่องลมผบ.กฟก.๑ ตรวจเยี่ยมกำลังพลประจำเรือ ร.ล.ล่องลม

ผบ.กฟก.๑ ตรวจเยี่ยมกำลังพลประจำเรือ ร.ล.ล่องลม

                    พล.ร.ต.บรรพต เนตรกระจ่าง ผบ.กฟก.๑ กร.  พร้อมคณะนายทหารฝ่ายอำนวยการ เดินทางตรวจเยี่ยมกำลังพลประจำเรือ ร.ล.ล่องลม ที่ออกปฏิบัติราชการกับทัพเรือภาคที่ ๓ พร้อมทั้งให้โอวาทแก่กำลังพลเพื่อเป็นขวัญ และกำลังใจ ในการที่ต้องออกปฏิบัติราชการ ห่างไกลครอบครัวเป็นเวลานาน ณ ร.ล. ล่องลม ต.ราไวย์ อ.เมือง จ.ภูเก็ต เมื่อ ๒๕ เม.ย.๖๑


Free business joomla templates