SEA GARUDA

SEA GARUDA 2017

   
          วิ่งขึ้นเขาแหลมปู่เจ้าเพื่อถวายสักการะ      

 

                                             
       ผบ.กฟก.๑ เยี่ยมชมการซักซ้อมลำดับพิธีการ        ประชุมเตรียมความพร้อม  พิธีบวงสรวงถวายสักการะ

 

                                                              
ผบ.กฟก.๑ กร. รับมอบข้าว ตรวจความพร้อม ร.ล. สุโขทัย ครั้งที่ ๓ ตรวจความพร้อม ร.ล.คีรีรัฐ ครั้งที่ ๓

 

                      
       ตรวจความพร้อม ร.ล.สุโขทัย ร.ล.คีรีรัฐ ครั้งที่ ๒           ตรวจความพร้อม ร.ล.คีรีรัฐ ครั้งที่ ๑         ตรวจความพร้อม ร.ล.สุโขทัย ครั้งที่ ๑    

 

                  

       
          ประชุมวางแผนขั้นสุดท้าย: FPC        ประชุมวางแผนขั้นต้น : IPC      ประชุมวางแผนการฝึกผสม SEA GARUDA 2017     

 

 

 

 

 

 

 

 

Free business joomla templates