Home

เนื้อหา

คณะทำงานการจัดการความรู้

 คณะทำงานการจัดการความรู้กองเรือฟริเกตที่ ๑

  

 

นาวาเอก อนุพงษ์  ทะประสพ   เสธ.กฟก.๑ 
ผู้นำการจัดการความรู้  (CKO)กฟก.๑และ ประธานคณะทำงานฯ

 

                                                                             

                                 นาวาเอก กษิฑิต ไกรสมสุข  ผอ.กองช่าง กฟก.๑      นาวาเอก สราวุธ  สมสาย     รอง เสธ.กฟก.๑
                                  รองประธานคณะทำงานฯ                                              รองประธานคณะทำงานฯ

                                                                  
                         
นาวาเอก ไวพจน์  วีระประเสริฐศักดิ์ เสธ.กฟก.๑            นาวาโท เจษฎา  คงคล้าย หน.กพ.กฟก.๑
                             นายทหารประสานการจัดการความรู้ (KM Coordinator)                  คณะทำงานฯด้านสารสนเทศ                     

 


ผู้นำการจัดการความรู้ของเรือ 

                                              ผบ.ร.ล. ปิ่นเกล้า    ผบ.ร.ล. ตาปี        ผบ.ร.ล. คีรีรัฐ        ผบ.ร.ล. มกุฎราชกุมาร

                             ผบ.ร.ล. รัตนโกสินทร์    ผบ.ร.ล. สุโขทัย      ผบ.ร.ล. คำรณสินธุ     ผบ.ร.ล. ทยานชล    ผบ.ร.ล. ล่องลม

 

 

                                             

                                                                                                                                                                                           
     
                                          
                        
           
           

                                       

                            

                             
     

 

Free business joomla templates