Home

เนื้อหา

การจัดการความรู้

                   
การจัดการความรู้ กองเรือฟริเกตที่ ๑

                     

    

                                                                                                                                                                                                                                    

 

 


 

     -    KM กองเรือยุทธการ

      - 
  บมาตรฐานการทดสอบกำลังพลฯ (PQS) 

      -   การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
  (PMQA)
 
      -   แนวทางการใช้งานระบบสารสนเทศของกองทัพเรือ   

      -   
นโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศกองทัพเรือ     
                   
 

   

 

 

 

 

 

Free business joomla templates