Homeร.ล.ตาปีรับตรวจความพร้อมของเรือ

รับตรวจความพร้อมของเรือ

          นาวาโท ธนกฤต แหยมแสง ผบ.ร.ล. ตาปี ให้การต้อนรับ นาวาเอก สุรศักดิ์ ประทานวรปัญญา เสนาธิการกองเรือฟริเกตที่ ๑
กองเรือยุทธการ พร้อมคณะฝ่ายอำนวยการฯ ตรวจเยี่ยม ร.ล. ตาปี ในการเตรียมความพร้อมของเรือ ในห้วงการฝึกองค์บุคคลและยุทธวิธี กองเรือฟริเกตที่ ๑ และรับทราบปัญหา อุปสรรค ข้อขัดข้องต่างๆ รวมทั้งเพื่อบำรุงขวัญ  เมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙


Free business joomla templates