Homeร.ล.ตาปีฝึก ปคส. และ เหตุการณ์ ฉุกเฉิน

ฝึก ปคส. และ เหตุการณ์ ฉุกเฉิน

   ในวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ร.ล.ตาปี ยามประจำวันได้ฝึก ปคส. และ เหตุการณ์ฉุกเฉินเบื้องต้น หากเกิดเหตุเพลิงไหม้
Free business joomla templates