Homeข่าวทั่วไปเปิดการฝึกองค์บุคคลและยุทธวิธี กฟก.๑

เปิดการฝึกองค์บุคคลและยุทธวิธี กฟก.๑

         พลเรือตรี โฆสิต เจียมศุภกิตต์  ผู้บัญชาการกองเรือฟริเกตที่ ๑ กองเรือยุทธการ  เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกองค์บุคคลและ
ยุทธวิธี กฟก.๑ ประจำปี งป.๖๐
 กองบัญชาการกองเรือฟริเกตที่ ๑ กองเรือยุทธการ เมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ โดยการฝึกครั้งนี้
มีวัตถุประสงค์เพื่อดำรงความพร้อมของ กำลังพล  อาวุธยุทโธปกรณ์   รวมทั้งสร้างทักษะความรู้และประสบการณ์ในการปฏิบัติภารกิจต่างๆ
 ของ 
กองเรือฟริเกตที่ ๑ กองเรือยุทธการ


 

 

Free business joomla templates