Homeข่าวทั่วไปตรวจ ร.ล. ตาปี ร.ล. คีรีรัฐ และ ร.ล. สุโขทัย

ตรวจ ร.ล. ตาปี ร.ล. คีรีรัฐ และ ร.ล. สุโขทัย

   นาวาเอก สุรศักดิ์ ประทานวรปัญญา เสนาธิการกองเรือฟริเกตที่ ๑ กองเรือยุทธการ พร้อมคณะฝ่ายอำนวยการฯ ตรวจเยี่ยม ร.ล. ตาปี  ร.ล. คีรีรัฐ และ ร.ล. สุโขทัย ในการเตรียมความพร้อมของเรือ ในห้วงการฝึกองค์บุคคลและยุทธวิธี กองเรือฟริเกตที่ ๑ และรับทราบปัญหา อุปสรรค ข้อขัดข้องต่างๆ รวมทั้งเพื่อบำรุงขวัญ โดยมี  นาวาโท ธนกฤต แหยมแสง ผบ.ร.ล. ตาปี   นาวาโท กงกฤช พลยิ่ง ผบ.ร.ล. คีรีรัฐ  และ นาวาโท เกรียงไกร ลายเงิน ผบ.ร.ล. สุโขทัย  ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

ร.ล. ตาปี

ร.ล. คีรีรัฐ

ร.ล. สุโขทัย

Free business joomla templates