Homeข่าวทั่วไปการฝึกองค์บุคคลและยุทธวิธี

การฝึกองค์บุคคลและยุทธวิธี

     นาวาเอก สุรศักดิ์ ประทานวรปัญญา เสนาธิการกองเรือฟริเกตที่ ๑ กองเรือยุทธการ และคณะฝ่ายอำนวยการฯ ตรวจเยี่ยมการฝึก
ที่อาคารกองฝึกปฏิบัติการทางเรือ กองการฝึกกองเรือยุทธการ ในการฝึกองค์บุคคลและยุทธวิธี กองเรือฟริเกตที่ ๑ กองเรือยุทธการ ประจำปี งป.๖๐ เมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๙


Free business joomla templates