Homeข่าวทั่วไปสดุดีวีรชนกองทัพเรือ

สดุดีวีรชนกองทัพเรือ

          นาวาเอก วโรดม สุวารี  รองผู้บัญชาการกองเรือฟริเกตที่ ๑ กองเรือยุทธการ  อ่านสารจาก ผู้บัญชาการทหารเรือ เนื่องในวัน
สดุดีวีรชนกองทัพเรือ ให้แก่กำลังพลในกองเรือฟริเกตที่ ๑ ณ บริเวณหน้าอาคารกองบัญชาการกองเรือฟริเกตที่ ๑ กองเรือยุทธการ
เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๐


Free business joomla templates