Homeข่าวทั่วไปกิจกรรม ๕ ส. กองเรือฟริเกตที่ ๑

กิจกรรม ๕ ส. กองเรือฟริเกตที่ ๑

               นาวาเอก วโรดม  สุวารี   รองผู้บัญชาการกองเรือฟริเกตที่ ๑  กองเรือยุทธการ  เป็นประธานในพิธีเปิด  กิจกรรม ๕ ส.
 “
BIG CLEANING DAY” ของกองเรือฟริเกตที่ ๑ ประจำปี งป.๖๐  ณ กองบัญชาการกองเรือฟริเกตที่ ๑ เมื่อวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๐
โดยมีวัตถุประสงค์ ให้กำลังพลมีส่วนร่วมในการพัฒนาพื้นที่  ปฏิบัติงานให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน


Free business joomla templates