Homeข่าวทั่วไปพิธีรับ-ส่งหน้าที่ ผู้บัญชาการกองเรือฟริเกตที่ ๑

พิธีรับ-ส่งหน้าที่ ผู้บัญชาการกองเรือฟริเกตที่ ๑


ตามที่ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ พลเรือตรี โฆสิต เจียมศุภกิตต์ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ และ ให้  พลเรือตรี บรรพต  เนตรกระจ่าง  เป็น  ผู้บัญชาการกองเรือฟริเกตที่ ๑ กองเรือยุทธการ   ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐  นั้น
กองเรือฟริเกตที่ ๑  ได้ประกอบพิธีรับ 
– ส่งหน้าที่ ผู้บัญชาการ
กองเรือฟริเกตที่ ๑    ณ กองบัญชาการกองเรือฟริเกตที่ ๑
ท่าเรือแหลมเทียน ตำบลสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕
๖๐


 

Free business joomla templates