Homeข่าวทั่วไปกิจกรรม 5 ส.ประจำปี งป.๖๑

กิจกรรม 5 ส.ประจำปี งป.๖๑

                          น.อ.กษิฑิต ไกรสมสุข   ผอ.กองช่าง กองเรือฟริเกตที่ ๑ เป็นประธานในพิธีเปิด กิจกรรม ๕ ส. ของกองเรือฟริเกตที่ ๑ ประจำปี งป.๖๑ ณ กองบัญชาการกองเรือฟริเกตที่ ๑ ตามนโยบาย ผบ.ทร. เมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาคุณภาพการทำงาน คุณภาพบุคลากร  คุณภาพของสถานที่ทำงานและสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาในระบบอื่นๆให้ดีขึ้นFree business joomla templates