Homeข่าวทั่วไปรับมอบสับปะรดจากสมาคมสับปะรดไทยภาคตะวันออก

รับมอบสับปะรดจากสมาคมสับปะรดไทยภาคตะวันออก

              นาวาเอก สุทธิชาติ  เข็มอนุสุข รอง.ผบ.กฟก.๑ (๒) เป็น ผู้แทน ผบ.กฟก.๑  รับมอบสับปะรด จำนวน 2 ตัน จากสมาคมสับปะรดไทย
ภาคตะวันออก ในโครงการส่งเสริมสับปะรดผลสด คุณภาพดีสู่ผู้บริโภค  เพื่อเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรจากราคาสับปะรดตกต่ำ เมื่อ วันที่ ๑๑ มิ.ย.๖๑ Free business joomla templates