Homeข่าวทั่วไปจัดอบรมและกิจกรรมโครงการป้องกันโรคเอดส์

จัดอบรมและกิจกรรมโครงการป้องกันโรคเอดส์

                          กองเรือฟริเกตที่ ๑ กองเรือยุทธการ  จัดการอบรมและกิจกรรมโครงการเผยแพร่ทักษะการป้องกันโรคเอดส์  โดยวิทยากรจาก รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐท.สส.โดยมีวัตถุประสงค์  เพื่อให้กำลังพลได้มีความรู้ความเข้าใจ และปรับพฤติกรรมในการป้องกัน  รวมทั้งสร้างแรงจูงใจ        ให้กับกำลังพลในการแก้ไขปัญหาโรคเอดส์ ณ ห้องเอนกประสงค์ อาคารร้อย.บก.กฟก.๑ เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

Free business joomla templates