Homeผู้บังคับบัญชา

 ผู้บังคับบัญชากองเรือฟริเกตที่ ๑ กองเรือยุทธการ


  
พลเรือตรี กำจร เจริญเกียรติ
ผู้บัญชาการกองเรือฟริเกตที่ ๑ กองเรือยุทธการ


                            
นาวาเอก อนุพงษ์  ทะประสพ                      นาวาเอก จีราวัฒน์  ธีรณัฐพงศ์
 รองผู้บัญชาการกองเรือฟริเกตที่ ๑               รองผู้บัญชาการกองเรือฟริเกตที่ ๑

 


นาวาเอก สมาน  ขันธพงษ์
เสนาธิการกองเรือฟริเกตที่ ๑

 

                                            
                  นาวาเอก  ศราวุธ  แผ่นทอง          นาวาเอก  ธีรนันท์  ทองผ่อง         นาวาเอก กษิฑิต  ไกรสมสุข
             รองเสนาธิการกองเรือฟริเกตที่ ๑      รองเสนาธิการกองเรือฟริเกตที่ ๑   ผอ.กองช่างกองเรือฟริเกตที่ ๑      

 

กอง / หน่วยขึ้นตรงกองเรือฟริเกตที่ ๑


                                                         
                                 น.อ. ธงชัย  ถามะพันธ์             น.อ.โกวิทย์  สิงห์ทอง              น.อ.กฤษดา  จิระไตรพร                 

                                ผบ.หมวดเรือที่ ๑                  ผบ.หมวดเรือที่ ๒                    ผบ.หมวดเรือที่ ๓           

                                         
                        น.ท. บุรินทร์  วิกุล 
    น.ท.ชัยประสิทธิ์  สมปอง    น.ต. บัญชา  นาคะศิริ      น.ท.ณฐ  ชิดสุภาพ  
                   หน.กพ.กฟก.๑                  หน.ยก/ขว.กฟก.๑               นกบ.กฟก.๑                       หน.สสท.กฟก.๑ 
  
                                                          
             
                                                                        น.ท.อภิวันท์  เมืองคำ                     น.ต.สถิตย์  ดีลี
                                                   
นงป.กฟก.๑                             หน.ธก.กฟก.๑                     ผบ.ร้อย บก.กฟก.๑
                                                                          

                                    
       

Free business joomla templates