Homeผู้บังคับบัญชา

 ผู้บังคับบัญชากองเรือฟริเกตที่ ๑ กองเรือยุทธการ


  
พลเรือตรี บรรพต  เนตรกระจ่าง
ผู้บัญชาการกองเรือฟริเกตที่ ๑ กองเรือยุทธการ


                            
นาวาเอก วรวุธ  พฤกษารุ่งเรือง                     นาวาเอก สุทธิชาติ  เข็มอนุสุข
 รองผู้บัญชาการกองเรือฟริเกตที่ ๑               รองผู้บัญชาการกองเรือฟริเกตที่ ๑

 


นาวาเอก อนุพงษ์  ทะประสพ
เสนาธิการกองเรือฟริเกตที่ ๑

 

                                          
            นาวาเอก สราวุธ  สมสาย               นาวาเอก ไวพจน์  วีระประเสริฐศักดิ์
     รองเสนาธิการกองเรือฟริเกตที่ ๑          รองเสนาธิการกองเรือฟริเกตที่ ๑

 

กอง / หน่วยขึ้นตรงกองเรือฟริเกตที่ ๑

                     
 น.อ.กษิฑิต ไกรสมสุข              น.อ.ธรรมนูญ จันทร์หอม          น.อ.นฤพนธ์ วิไลธัญญา             น.อ.สาโรช คลังกูล                 
ผอ.กองช่าง กฟก.๑       ผบ.หมวดเรือที่ ๑          ผบ.หมวดเรือที่ ๒          ผบ.หมวดเรือที่ ๓          ผบ.ร้อย.บก.กฟก.๑

   
    น.อ.ชำนาญ  สอนแพง
รอง ผอ.กองช่าง กฟก.๑

Free business joomla templates