Homeผู้บังคับบัญชา

 ผู้บังคับบัญชากองเรือฟริเกตที่ ๑ กองเรือยุทธการ


  
พลเรือตรี บรรพต  เนตรกระจ่าง
ผู้บัญชาการกองเรือฟริเกตที่ ๑ กองเรือยุทธการ


                            
นาวาเอก วรวุธ  พฤกษารุ่งเรือง                     นาวาเอก สุทธิชาติ  เข็มอนุสุข
 รองผู้บัญชาการกองเรือฟริเกตที่ ๑               รองผู้บัญชาการกองเรือฟริเกตที่ ๑

 


นาวาเอก อนุพงษ์  ทะประสพ
เสนาธิการกองเรือฟริเกตที่ ๑

 

                                                   
               นาวาเอก สราวุธ  สมสาย                นาวาเอก ไวพจน์  วีระประเสริฐศักดิ์    นาวาเอก กษิฑิต  ไกรสมสุข
             รองเสนาธิการกองเรือฟริเกตที่ ๑      รองเสนาธิการกองเรือฟริเกตที่ ๑        ผอ.กองช่างกองเรือฟริเกตที่ ๑      

 

กอง / หน่วยขึ้นตรงกองเรือฟริเกตที่ ๑


                                                                     
                                                    น.อ.ธรรมนูญ จันทร์หอม              น.อ.นฤพนธ์ วิไลธัญญา                น.อ.สาโรช คลังกูล                 

                                           ผบ.หมวดเรือที่ ๑              ผบ.หมวดเรือที่ ๒         ผบ.หมวดเรือที่ ๓           

                                               
                                 น.ท.ศราวุธ  แผ่นทอง             ว่าที่ น.ท.ชัยประสิทธิ์  สมปอง             น.ท. บุรินทร์  วิกุล                   น.ท.เจษฎา  คงคล้าย 
                                      
หน.กพ.กฟก.๑                  หน.ยก/ขว.กฟก.๑              นกบ.กฟก.๑                   หน.สสท.กฟก.๑ 
 
                                                  
             
                                น.ท.ณฐ  ชิดสุภาพ                   น.ท.อภิวันท์  เมืองคำ                    น.ต.สถิตย์  ดีลี
                                                       
    นงป.กฟก.๑                   หน.ธก.กฟก.๑              ผบ.ร้อย บก.กฟก.๑
                                                                         

                                    
       

Free business joomla templates