Homeข่าวเด่นผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ ตรวจเยี่ยม กฟก.๑

ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ ตรวจเยี่ยม กฟก.๑

                  พลเรือเอก รังสฤษดิ์ สัตยานุกูล ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ   พร้อมคณะตรวจเยี่ยม กองเรือฟริเกตที่ ๑  เพื่อรับทราบปัญหาและอุปสรรคข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานของหน่วย รวมทั้งเป็นการบำรุงขวัญและกำลังใจแก่กำลังพล โดยมี พลเรือตรี บรรพต  เนตรกระจ่าง ผู้บัญชาการกองเรือฟริเกตที่ ๑ ให้การรับรอง ณ กองบัญชาการ กองเรือฟริเกตที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑
Free business joomla templates