Homeข่าวเด่นพิธีประดับเครื่องหมายยศ

พิธีประดับเครื่องหมายยศ

          พลเรือตรี บรรพต เนตรกระจ่าง  ผู้บัญชาการกองเรือฟริเกตที่ ๑ กองเรือยุทธการ เป็นประธาน ในพิธีประดับเครื่องหมายยศให้กับนายทหารประทวนสังกัด กองเรือฟริเกตที่ ๑ กองเรือยุทธการ ที่ได้รับการเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร ณ ห้องเอนกประสงค์ อาคาร ร้อย บก.กฟก.๑
เมื่อวันที่  ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑     

     

          

        
Free business joomla templates