Homeข่าวเด่นพิธีส่งหน่วยเรือฝึกผสม KAKADU 2018

พิธีส่งหน่วยเรือฝึกผสม KAKADU 2018

**เมื่อวันที่ 20 ส.ค.61 พลเรือตรี บรรพต เนตรกระจ่าง ผู้บัญชาการกองเรือฟริเกตที่ 1 กองเรือยุทธการ เป็นประธานพิธีส่งเรือเข้าร่วมการฝึกรายการ KAKADU EXERCISE 2018 ณ  เมืองดาร์วิน  ประเทศออสเตรเลีย  ซึ่งจะทำการฝึกในระหว่างวันที่        31 ส.ค. – 14 ก.ย.61 โดยจัดกำลังเป็นหน่วยเรือฝึกผสม KAKADU 2018 มีนาวาเอก อนุพงษ์ ทะประสพ เสนาธิการกองเรือ      ฟริเกตที่ 1 กองเรือยุทธการ เป็นผู้บังคับหน่วยเรือฝึก และมีนาวาโท นาวี เหลืองพยุง เป็นผู้บังคับการเรือหลวงรัตนโกสินทร์**การฝึกผสม KAKADU 2018 เป็นการฝึกผสมในลักษณะพหุภาคี ระหว่างกองทัพเรือ กับกองทัพเรือนานาชาติ ประกอบด้วยประเทศออสเตรเลีย จีน ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา และประเทศในแถบอาเซียน ซึ่งการฝึกนี้จะจัดขึ้นในทุกๆ 2 ปี โดยมีประเทศออสเตรเลียเป็นเจ้าภาพในการจัด สำหรับการฝึกที่สำคัญจะเป็นการฝึกการปฏิบัติการทางเรือในสาขาต่างๆ เพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบัติการทางทะเล และเสริมสร้างความมั่นคงทางทะเลในระดับภูมิภาค มีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และพัฒนาขีดความสามารถขององค์บุคคล องค์วัตถุ และยุทธวิธี ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการฝึกเกี่ยวกับเรือดำน้ำ อีกทั้งยังเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกองกำลังที่เข้าร่วมการฝึกให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น


Free business joomla templates